Regulamin

§ 1. Definicje pojęć 1.1. Użytkownik - Osoba używająca treści i usług dostępnych w domenie internetowej greenbrand.pl lub subdomenach. 1.2. Katalog greenbrand.pl - serwis internetowy działający w domenie greenbrand.pl oraz ew. subdomenach. 1.3. Właściciel Serwisu - Greenbrand.pl, firma ALLF os. Piastowskie 3 61-146 Poznań. 1.4. Wpis - komplet danych dotyczących strony internetowej, dostarczonych przez Użytkownika w celu przetwarzania i opublikowania ich w Katalogu Greenbrand.pl. § 2. Obowiązywanie regulaminu 2.1. Niniejszy regulamin obowiązuje aż do chwili publikacji nowszej wersji. 2.2. Jeśli jedno z postanowień regulaminu zostałoby uznane za nieważne lub też niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, inne postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy. § 3. Prywatność Użytkownika 3.1. Katalog greenbrand.pl nie gromadzi danych osobowych Użytkownika, ani Jego jakichkolwiek danych o charakterze personalnym. Właściciel Serwisu gwarantuje, że ew. wyjątki od tej reguły będą poprzedzone jednoznaczną informacją przedstawioną Użytkownikowi. 3.2. Właściciela Serwisu dołoży wszelkich starań, aby techniczne dane Użytkownika pozostały poufne. Jednak w niektórych sytuacjach, jak np. podejrzenie popełnienia przestępstwa czy ogólnie pojęte dobro Właściciela Serwisu, może on udostępnić w.w. dane organizacjom, osobom lub firmom bez informowania Użytkownika o tym fakcie. 3.3. Dane techniczne Użytkownika, takie jak adres IP, strona odsyłająca itp. są gromadzone wyłącznie w celu opracowania statystyk, analiz aktywności oraz podobnych. § 4. Obowiązek przestrzegania Prawa 4.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Katalogu w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich i innych), dobrych obyczajów ani przepisów Prawa. 4.2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie dane zgromadzone na serwerze Katalogu oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami świadczonymi w Katalogu należą do Właściciela Serwisu i świadomie potwierdza, że będzie wykorzystywał udostępnione informacje wyłącznie zgodnie z Prawem. 4.3. Wszystkie dane, które Użytkownik przekazuje Właścicielowi Serwisu, są mu przekazywane dożywotnio na własność. Użytkownik deklaruje tym samym także, że dane, które dostarcza Właścicielowi Serwisu posiada legalnie i iż ma prawo nimi dysponować w taki sposób. § 5. Dodanie Wpisu do Katalogu 5.1. Użytkownik dodając Wpis do Katalogu deklaruje, iż poznał treść niniejszego regulaminu, że zgadza się całkowicie na jego postanowienia, oraz że zamierza przestrzegać ich - zawsze na podstawie najnowszej wersji regulaminu. 5.2. Dodając Wpis, Użytkownik jest świadomy, że decyzja w kwestii opublikowania Wpisu należy wyłącznie do Właściciela Serwisu. 5.3. Właściciel Serwisu podejmując decyzję o opublikowaniu Wpisu, zastrzega sobie prawo do zmiany tej decyzji (szczególnie, ale nie wyłącznie, na wniosek Użytkownika). 5.4. W przypadku Wpisu typu SMS, Właściciel Serwisu z racji natury usługi (jaką jest samo zweryfikowanie Wpisu) ma ograniczone do wymaganego przez Prawo minimum możliwości przyjmowania reklamacji Użytkownika. 5.5. Od użytkownika wymaga się możliwie dokładnego opisywania proponowanej strony: - konieczne jest zastosowanie poprawnych form językowych i gramatycznych - spójnych pod względem treści / nie dopuszcza się stosowania nieczytelnych znaków czy powielania opisów - opisy nie mogą zawierać adresów URL, adresów e-mail, adresów zamieszkania czy numerów telefonów. 5.6. Strona użytkownika musi zawierać treści w języku polskim. 5.7. Treść zgłaszanej strony wymaga zgodności tematycznej z wybraną przez użytkownika kategorią. 5.8. Podczas weryfikacji stron użytkowników moderator bierze pod uwagę: tematykę strony, wartość merytoryczną oraz stylistykę treści, wykonanie i częstotliwość aktualizacji strony. 5.9. W przypadku akceptacji wpisu przez moderatora katalogu, użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową. 5.10. Strony naruszające regulamin oraz niedostępne przez okres 30 dni mogą zostać usunięte bez powiadomienia użytkownika zgłaszającego wpis. 5.11. OPŁATY POBIERANE SĄ ZA ROZPATRZENIE WPISU PRZEZ MODERATORA. § 6. Uprawnienia Właściciela Serwisu w kwestiach Wpisów i dostępu 6.1. Właściciel Serwisu ma nie ograniczone niczym prawo do wprowadzania zmian we Wpisach, do usuwania Wpisów oraz do ich powielenia i kopiowania - w całości lub też w części. 6.2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Katalogu wybranym programom, adresom IP lub ograniczania dostępu w dowolny inny sposób w absolutnie uzasadnionych przypadkach. § 7. Zabronione jest dodawanie do Katalogu Wpisów 7.1. Zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym. 7.2. Zawierających treści faszystowskie, rasistowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym oraz o tematyce pornograficznej lub erotycznej. 7.3. Podstron, podserwisów, aliasów do stron już prezentowanych w katalogu. 7.4. Stron tworzonych pod zaplecze (stworzonych wyłącznie do pozycjonowania innych stron) - wyjątkiem są zadbane katalogi stron. 7.5. Dotyczących hazardu, zakładów bukmacherskich, zarabiania za pomocą surfbar, getpaid, klikania w e-mail i tym podobnych. Dotyczących viagry, leków na potencje oraz możliwiających oglądanie różnego rodzaju mediów naruszających prawa autorskie osób trzecich np. witryny z filmami online, wyszukiwarki mp3. 7.6. Stworzonych wyłącznie do prezentowania reklam i ofert programów partnerskich. 7.7. O niskiej wartości merytorycznej i estetycznej. 7.8. Do obejrzenia których wymagane jest podanie hasła - dodajemy tylko strony ogólnodostępne. 7.9. Zamieszczonych na darmowych serwerach, chyba że wyróżnia je wyjątkowo użyteczna treść. 7.10. Akceptowane są jedynie domeny, natomiast subdomeny nie są brane pod uwagę przez moderatora katalogu. 7.11. Nie dopuszcza się zgłaszania stron niedostępnych w momencie sprawdzania przez moderatora, stron w budowie bądź zawierających treści specjalnie generowanych dla wyszukiwarek. § 8. Prawo do Odstąpienia od Umowy 8.1. Wypowiedzenie Usługi – usunięcie konta. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto i Wpis z Katalogu – opcja dostępna po zalogowaniu. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. 8.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien skorzystać z opisanej powyżej opcji usunięcia Konta. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Katalog niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. 8.3. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o odstąpieniu od umowy. § 9. Reklamacje 9.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie allf.pl. 9.2. Katalog rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. § 10. Dane Osobowe 10.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia Konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres email. Administratorem danych osobowych jest greenbrand.pl. 10.2. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

Nowoczesna baza firm
Dodaj firmę
Dodaj wpis swojej firmy w naszym katalogu!