Podział działki iława - geodetailawa.pl

Podział działki iława etapy. Sporządzenie w imieniu ZLECEDNIODAWCY wstępnego projektu podziału nieruchomości (mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości oraz wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości). Złożenie w Gminie, właściwej ze względu na położenie działki podlegającej podziałowi, w imieniu ZLECENIODAWCY, kompletu dokumentów, celem wydania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości. Analiza dokumentów dotyczących przebiegu granic, przygotowanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej po uzyskaniu pozytywnego Postanowienia Opiniującego Wstępny Projekt Podziału NieruchomościWizyta uprawnionego geodety na działce Zleceniodawcy podziału w trakcie której geodeta: przeprowadza wywiad terenowy, odszukuje istniejącą pierwotną osnowę geodezyjną, odszukuje istniejącą obowiązującą osnowę 3 klasy, odszukuje istniejące znaki graniczne, dokonuje pomiarów terenowych niezbędnych szczegółów terenowych. Prace analityczne i kameralne przeprowadzane przez geodetę w biurze.
Geodeta zawiadamia zainteresowane strony, w tym właściciela działki podlegającej podziałowi oraz właścicieli działek sąsiednich o terminie okazania na gruncie granic działki podlegającej podziałowi. W wyznaczonym terminie geodeta przeprowadza na gruncie, w obecności przybyłych stron, czynności przyjęcia granic działki podlegającej podziałowi. Z czynności tych geodeta sporządza Protokół z czynności przyjęcia granic działki podlegającej podziałowi. Kontrolna dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez dział weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, Po sporządzeniu pozytywnego protokołu weryfikacji i opłaceniu należnych opłat następuje odebranie z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej opatrzonych klauzulami projektów podziału nieruchomości.

Dane firmy:

  • Telefon: 795800801
  • NIP: 7441827206

Statystyki: